In veilige handen

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker binnen Scouting, waar je met minderjarigen werkt. Dit betekent dat, naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, alle leden zich ook veilig moeten voelen.

Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp. Geen enkele Scoutinggroep hoopt dat het gebeurt. En juist daarom is het van belang dat erover gesproken wordt. Als groep hebben wij de taak het onderwerp op de agenda te zetten en de kans op grensoverschrijdend gedrag te verkleinen. Openheid en een preventief beleid helpen hierbij.
Op deze pagina leggen wij aan u uit hoe wij dit uitdragen en zorgen dat iedereen in veilige handen is. Wij, net als Scouting Nederland werken samen met onder andere Vereniging NOV (https://nov.nl) en NOC*NSF in het project In Veilige handen (https://inveiligehanden.nl). Dit beleid is in lijn met de standaard uitgewerkt in het Preventief beleid vrijwilligersorganisaties (NOV).

Wij hanteren omgangsregels

Iedere groep, wij dus ook, heeft regels over de omgang met elkaar, als geschreven document, maar ook als ongeschreven regels. De Scoutingwet geeft op een aantal punten duidelijk richting hoe we binnen en buiten Scouting met elkaar om willen gaan. Maar niet alles staat daarin en veel groepen hebben behoefte aan aanvullende afspraken, bijvoorbeeld over hoe we elkaar aanspreken, wat we als gedrag tolereren, hoe we aankijken tegen alcohol, drugs en vandalisme, etc. Deze omgangsregels gelden voor iedereen in een groep; leiding, jeugdleden, bestuur, maar ook bezoekers of ouders.
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag of een ongeluk, staan onze bestuursleden je graag te hulp.

Wij passen onze gedragscode toe

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen je Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van toepassing. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.

Wij hebben een vertrouwenspersoon

Met een vertrouwenscontactpersoon hebben wij iemand in de organisatie waar iedereen met vragen of twijfels terecht kan. Ook bijvoorbeeld ouders en deelnemers aan de activiteiten. Iemand met wie je in vertrouwen kunt praten, maakt het makkelijker over moeilijke onderwerpen te beginnen. Als iemand denkt dat er iets mis is, kan diegene naar de vertrouwenspersoon gaan. Die is er voor iedereen: kinderen, jongeren, vrijwilligers, medewerkers en ouders. En natuurlijk behandelt de vertrouwenspersoon elke melding. Klein of groot, ernstig of minder ernstig. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dus hij of zij geeft alleen informatie door als degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt. Hierop geldt de uitzondering voor het geval als er strafbare feiten zijn gepleegd, dan is de vertrouwenspersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden. U kunt onze vertrouwenspersoon bereiken via:

Vertrouwenspersonen

  • Vertrouwenspersoon Danique Schoenmackers

Wij hebben een aanstellingsbeleid

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Om toch een goede inschatting te maken hebben wij een aanstellingsbeleid om onderdeel te worden als lid, leiding en/of vrijwilliger bij onze club. Hiervoor organiseren wij voor iedereen die lid wilt worden bij ons een periode van 4 weken (4 draaidagen) om elkaar te leren kennen en te ontdekken of wij bij elkaar passen. Daarnaast krijgt iedereen die als leiding of vrijwilliger lid wil worden bij onze club een intakegesprek, behalve in het geval van doorstromen vanuit onze eigen jeugdledengroep. Voor deze doorstroom organiseren wij een langere periode langs alle speltakken om hen te leren kennen. Voor alle stafleden en vrijwilligers bij de club geldt de verplichting een VOG te overhandigen bij aanstelling en iedere 5 jaar een vernieuwing.

Wij nemen uw privacy in acht

Wij vinden het leuk dat jullie bij onze vereniging willen horen en stellen daarom ook alles in het werk om uw privacy te beschermen.